Komiks na přání

Hle­dá­te ori­gi­nál­ní dárek k naro­ze­ni­nám, svat­bě, výro­čí nebo na Váno­ce? Udě­lej­te z obda­ro­va­né­ho hrdi­nu ori­gi­nál­ní­ho komik­su a užij­te si to!

Chci komiks

Co získáte s komiksem na přání?

  • Jed­nu plnou stra­nu ori­gi­nál­ní­ho komik­su
  • Zába­vu při spo­leč­né tvor­bě komiksu
  • Komiks na kva­lit­ním papí­ře ve for­má­tu A3 nebo A2.
    (Může­te zará­mo­vat nebo pře­dat pří­mo jako plakát)
  • Komiks v elek­tro­nic­ké ver­zi
    (Pokud si chce­te vytisk­nout komiks sami nebo na jiný mate­ri­ál — napří­klad na plátno)
  • Tubus, kte­rý komiks spo­leh­li­vě ochrá­ní na cestách
Vytištěný komiks

Jak komiks vytvoříme?

Vydá­me se spo­leč­ně na dob­ro­druž­ství, ze kte­ré­ho vznik­ne komiks šitý na míru.

1 Příběh

Do jaké­ho dob­ro­duž­ství bys­te své­ho obda­ro­va­né­ho chtě­li poslat? Zaži­li jste spo­lu něco zají­ma­vé­ho, má něja­ké koníč­ky nebo zají­ma­vou prá­ci? Nejdří­ve spo­leč­ně vymys­lí­me a sepí­še­me pří­běh komiksu.

Pozn. Budu od Vás potře­bo­vat i něja­ké fot­ky hlav­ní­ho hrdi­ny, abych tre­fil jeho/​její sty­ly­zo­va­nou podobu.

Příběh komiksu

2 Kresba

Máme pří­běh, a tak hurá na komiks. Nejdří­ve si komiks před­kres­lím, tak­že si lépe bude­te moct před­sta­vit, jak bude výsle­dek vypa­dat. Jste spo­ko­je­ní? Výbor­ně, můžu se pus­tit do finál­ní kresby.

Kresba komiksu

3 Komiks

Komiks je hoto­vý! Peč­li­vě zaba­lím tis­ky do tubu­su a utí­kám s ním na poš­tu, abys­te ho obdr­že­li co nejdřív.

Hotový komiks

Cena komik­su je 5000 Kč

Cena je za jed­nu stra­nu A3 nebo A2 ori­gi­nál­ní­ho komik­su včet­ně poš­tov­né­ho a balného. 

V pří­pa­dě vět­ší­ho roz­sa­hu komik­su si domlu­ví­me cenu individuálně.

Přihlaste se k odběru novinek

Pošlu Vám email pouze s něčím opravdu zajímavým a přínosným. Žádný spam. ;-)